Archiv aktualit

25.8.2015Kontrolní hlášení DPH

Finanční správa aktualizovala informace ke kontrolnímu hlášení DPH, které bude povinné od 1. 1. 2016:
1.Základní informace,
2.Kdo podává kontrolní hlášení,
3.Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení,
4.Jak se podává kontrolní hlášení,
5.Vzor formuláře kontrolního hlášení,
6.Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení,
7.Sankce při nepodání kontrolního hlášení,
8.Dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení.

21.8.2015Zvýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2016 dojde ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 9.200 na 9.900 Kč a minimální hodinové sazby z 55.00 na 58.70 Kč. Minimální mzda se zvýší také pro zdravotně postižené zaměstnance z 8.000 na 9.300 Kč. Nařízení schválila vláda na svém zasedání dne 20. 08. 2015.

17.6.2015Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

22.5.2015Kontrolní hlášení DPH

Finanční správa zveřejnila informace ke kontrolnímu hlášení DPH, které bude povinné od 1. 1. 2016

15.4.2015Informace k režimu přenesení daně od 1. 4. 2015

Finanční správa vydala tiskovou zprávu: Režim přenesení daňové povinnosti u DPH se od dubna rozšířil na nové druhy zboží

2.2.2015Mzdy v roce 2015

Změny v oblasti mezd v roce 2015. Porovnání s rokem 2014. Příklady.

18.12.2014Nejvýznamnější změny pro fyzické osoby od roku 2015

Dnem 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon číslo 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů. Finanční správa informuje o nejvýznamnějších změnách u fyzických osob a plátců daně.

17.12.2014Novela zákona o daních z příjmů 2015

Novela zavádí vyšší zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, zavádí maximální výši paušálních výdajů ve výši 60 a 80 %, obnovuje slevu pro důchodce. Obsahuje cca 300 bodů změn.

4.12.2014Vykazování druhé snížené sazby DPH

S účinností od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. V této souvislosti bude s účinností od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH. V tomto novém tiskopise DPH dochází pouze k minimálním úpravám, které mají dopad jenom na formální stránku přiznání. Zdanitelná plnění s druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH. Více v informaci Finanční správy.

18.11.2014Sazby zahraničního stravného pro rok 2015

MF stanovilo vyhláškou číslo 242/2014 Sb. náhrady zahraničního stravného pro rok 2015. Výše náhrad zůstává shodná s rokem 2014 a pro vybrané země je následující: Francie = 45 EUR; Itálie = 45 EUR; Německo = 45 EUR; Rakousko = 45 EUR; Slovensko = 35 EUR; Velká Británie = 40 GBP.

7.11.2014Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč. Bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit. Novela je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Účinnost se předpokládá od 1. 12. 2014.

7.10.2014Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.

1.9.2014 Nespolehlivý plátce

Generální finanční ředitelství dodatkem č. 2 aktualizovalo Informaci o nespolehlivém plátci. Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti ke správě daní, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivý. Za závažné porušení se považuje také neplacení vyměřené DPH, přičemž evidovaný kumulativní nedoplatek za nejméně 3 měsíce činí minimálně 500 tis. Kč (původně 10 mil. Kč).

4.8.2014 Sleva na důchodce obnovena

Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vychází nález Ústavního soudu ÚS 31/13, který v ustanovení § 35ba/1 zákona o daních z příjmů ruší zákaz slevy u starobních důchodců. Slevu je možné uplatnit ve mzdě již za měsíc srpen. Sleva za leden až červenec se uplatní v ročním zúčtování daně či v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Více v nejčastějších dotazech, publikovaných Finanční správou.

10. 07. 2014 Třetí sazba DPH

V Poslanecké sněmovně se jako sněmovní tisk 251 nachází vládou schválená novela zákona o DPH. Na podkladě uzavřené koaliční smlouvy se v ní navrhuje zavedení třetí sazby daně ve výši 10 %, která se bude vztahovat na kojeneckou výživu, léky a knihy. Zůstává v platnosti: základní sazba 21 % a první snížená sazba 15 %. Zavádí se: druhá snížená sazba 10 %. Ruší se: sjednocení sazeb na 17,5 %, které mělo platit od 1. 1. 2016. Nová příloha číslo 3a určuje zboží podléhající druhé snížené sazbě (10 %). Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely, Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy. Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015. Novelu musí schválit Sněmovna, Senát a podepsat prezident.

9.1.2014 Změny pro podnikatele od roku 2014

Portál BusinessInfo.cz nabízí přehled novinek, které podnikatelům přináší rok 2014.

25. 11. 2013Přiznání k DPH v roce 2014 elektronicky

Od 1. 1. 2014 bude rozšířena povinná elektronická forma i na přiznání k dani z přidané hodnoty (dosud jen souhrnné hlášení a příloha k přenesení daňové povinnosti). Povinnost nebude mít fyzická osoba s obratem do 6 mil. za 12 kalendářních měsíců. Více v tiskové zprávě Finanční správy.

08. 10. 2013Ručení za DPH

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud je úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný účet než účet zveřejněný správcem daně a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tj. 700.000 Kč. Účinnost se navrhuje od dalšího měsíce po dni vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR. Zákonné opatření (senátní tisk 184) musí schválit Senát a podepsat prezident.

02. 10. 2013Ing. Petr Kučera

Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti daňové správy za rok 2012. Porovnání s roky 2010-2011.

18.7.2013Zvýšení minimální mzdy

Od 1. srpna letošního roku dojde ke zvýšení minimální měsíční mzdy z 8.000 na 8.500 Kč a minimální hodinové sazby z 48.10 na 50.60 Kč. Také se zvalorizují nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nařízení schválila vláda na svém zasedání dne 16. 7. 2013.

6.6.2013Finanční správa

- zveřejnila "Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní" (Tisková zpráva)

30.4. 2013Finanční správa

– žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu. (Tisková zpráva)

5.4. 2013Informace Generálního Finančního Ředitelství

– k ručení za nezaplacenou daň plátců DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

11.3. 2013Informace Finanční správy

– k webové službě pro zjišťování spolehlivosti a bankovních účtů plátců DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

7.3. 2013Informace Generálního finančního ředitelství

– k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

6.2.2013Zveřejnění bankovních účtů plátců DPH

Generální finanční ředitelství vydalo upozornění, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny v registru plátců DPH. Povinnost nahlásit čísla bankovních účtů zavedla do zákona o DPH technická novela č. 502/2012 Sb. Dne 14. 1. jsme Vás informovali o novém institutu nespolehlivého plátce. Každý, kdo bude obchodovat s firmou, která je v registru plátců DPH označena jako "Nespolehlivý plátce", bude automaticky ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Stejně tak použití jiných bankovních účtů než těch, které budou zveřejněny v registru, bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění podle §109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Zjednodušeně řečeno, pokud někdo zaplatí na jiný než zveřejněný účet, bude ručit za odvod DPH. Současní plátci DPH registrovaní před 1.1.2013 musí podle bodu 9 přechodných ustanovení novely č. 502/2012 Sb. oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 28. února 2013. V oznámení musí plátce určit, které účty mají být zveřejněny. Pokud plátce tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti. Noví plátci, kteří se registrují až po 1. 1. 2013, uvedou čísla účtů ke zveřejnění již při registraci. Ke splnění povinnosti oznámit správci daně čísla bankovních účtů nejpozději do 28. 2. 2013 se použije tento formulář. Správce daně začne účty zveřejňovat v databázi „Registr plátců DPH“ od 1. 4. 2013. Uplatnit institut automatického ručení za daň bude možné až po tomto datu, tedy v okamžiku, kdy bude možné zveřejněné účty dálkově ověřit.

23.1. 2013Rozhodné částky v letech 2011 až 2013

Rozhodná částka pro vedlejší činnost ( účely důchodového pojištění OSVČ ) pro rok 2011 činila 59.374 Kč, pro rok 2012 činí 60.329 Kč a pro rok 2013 bude činit 62.121 Kč .

14.1. 2013Nespolehlivý plátce

Seznamte se se sdělením Generálního finančního ředitelství ke zveřejňování údajů o spolehlivosti či nespolehlivosti plátců daně z přidané hodnoty. Údaj o nespolehlivosti je součástí registru plátců DPH.

9.1. 2013Změny pro podnikatele od roku 2013

Portál BusinessInfo.cz nabízí přehled novinek, které podnikatelům přináší rok 2013.

7.1. 2013Změna sazeb DPH 2013

Od 1. ledna 2013 se zvyšují o jedno procento sazby DPH: základní z 20 % na 21 % a snížená ze 14 % na 15 %. I po změně sazby DPH se mohou objevit doklady s původní DPH, např. dobropisy starších faktur. Nový tiskopis Přiznání k DPH vzor 18 platí pro zdaňovací období počínaje lednem nebo 1. čtvrtletím 2013. Minulý vzor 17 se použije naposled pro přiznání za prosinec nebo 4. čtvrtletí 2012.

4.1. 2013Novinky ve mzdách v roce 2013

DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

Od roku 2013 se může zaměstnanec účastnit 2. pilíře důchodového pojištění a sjednat si u penzijního fondu individuální důchodové spoření. (1. pilíř je státní důchod a 3. pilíř penzijní připojištění se státním příspěvkem.) Sazba soc. pojištění zaměstnance je pak snížena na 3,5 % místo obvyklých 6,5 %. Odvod na důchodové spoření bude 5 % (ke 3 % ze sociálního pojištění další 2 % ze mzdy zaměstnance). Z 2. pilíře nelze vystoupit.

ZÁLOHA NA SOLIDÁRNÍ DAŇ

Od 1. 1. 2013 se zvyšuje daň z vysokých mezd (nad 4-násobek průměrné mzdy) o solidární zvýšení zálohy na daň ve výši 7 % z hrubé mzdy. Zaměstnanci, u kterých se uplatní solidární zvýšení daně u zálohy, musí podat vlastní daňové přiznání, nemohou žádat o roční zúčtování záloh.

ZÁKLADNÍ SLEVA DŮCHODCE

Důchodci, kteří k 1. 1. 2013 pobírají starobní důchod, nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka. (viz informaci Generálního finančního ředitelství ze dne 8.1.2013)

2.1. 2013Cestovní náhrady v roce 2013

Vyhláškou MPSV číslo 472/2012 Sb. se od 1. 1. 2013 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2012.

12.12. 2012Zákon o úrazovém pojištění až v roce 2015

Dnes Vás nepotěšíme, neboť účinnost zákona o úrazovém pojištění, který měl od roku 2013 nahradit vyhlášku MF o podmínkách a sazbách zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu, byla odložena na rok 2015.

28. 11. 2012Zvýšení osvobození příspěvku zaměstnavatele

Zákonem č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon o doplňkovém penzijním spoření, dochází ke změně v § 6 odst. 9 písm. p zákona o daních z příjmů. Osvobozený příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění, penzijní připojištění či životní pojištění zaměstnance se zvyšuje z 24 000 Kč na 30 000 Kč ročně. Účinnost je od 1. 1. 2013.

27. 11. 2012Zahraniční stravné v roce 2013

Podle § 189/4 Zákoníku práce stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 392/2012 Sb. nové sazby zahraničního stravného pro rok 2013. Pro rok 2012 bylo stravné stanoveno vyhláškou č. 379/2011 Sb.

7. 11. 2012Redukční hranice 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2013 (sdělení vychází pod č. 336/2012 Sbírky předpisů):

a) první redukční hranice 863 Kč (838 Kč v roce 2012),
b) druhá redukční hranice 1295 Kč (1257 Kč v roce 2012),
c) třetí redukční hranice 2589 Kč (2514 Kč v roce 2012).

5. 11. 2012Snížení úrokových sazeb

ČNB snížila repo sazbu na historické minimum 0,05 %. Změna je účinná od 2. listopadu 2012. Repo sazba (zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně.

Zpět